Nhân định thị trường giao dịch đầu tư hàng hóa phái sinh ngày 06/5/2022

Nhận định THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH 06/5/2022

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22)

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 1646 cent/pound. Chỉ số động lượng đang đi lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi về vùng giá 1635 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đậu tương có thể tăng lên vùng giá 1657 usd.

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22)

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 420 usd/ tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương hồi lên vùng giá 424 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 415 usd.

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22)

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 81,79 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương hồi về vùng giá 80,47 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên vùng giá 83,36 cent.

Ngô tháng 7 (ZCEN22)

Ngô tháng 7 (ZCEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 796 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ.  Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa dưới trên xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi lên vùng giá 790 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Ngô có thể tăng lên vùng giá 801 cent.

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22)

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 1103 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ mức dưới trug bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi về vùng giá 1068 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Lúa mỳ có thể tăng lên vùng giá 1141 cent.

Đường thô tháng 7 (SBEN22)

Đường thô tháng 7 (SBEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 18,81 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đường hồi về vùng giá 18,68 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đường thô có thể tăng lên vùng giá 19,04 cent.

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22)

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22) đóng cửa phiên hôm qua tạo cây nến doji tăng nhẹ lên mức giá 2137 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang đi lên, trong vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Cà phê hiện đang gặp vùng kháng cự mạnh là vùng đỉnh cũ 2145. Mọi người quan sát thêm, đợi cà phê Robusta xác định rõ xu hướng tiếp theo rồi vào lệnh.

Cotton tháng 7 (CTEN22)

Cotton tháng 7 (CTEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 148,79 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá mua là cảnh báo xu hướng có khả năng sẽ đảo chiều. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh cotton hồi lên vùng giá 150,53 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Cotton có thể giảm về vùng giá 143,78 cent.

Ca cao tháng 7 (CCEN22)

Ca cao tháng 7 (CCEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 2517 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ca cao hồi lên vùng giá 2550 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ca cao có thể giảm về vùng giá 2498  usd.

Đồng tháng 7 (CPEN22)

Đồng tháng 7 (CPEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 429 cent/ounce. Chỉ số động lượng đang đi ngang, trong vùng quá bán là cảnh báo xu hướng có khả năng sẽ đảo chiều. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đồng hồi lên vùng giá 433 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đồng có thể giảm về vùng giá 420 cent.

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22)

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 107 usd / thùng. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu thô hồi về vùng giá 105 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu thô WTI có thể tăng lên vùng giá 110 cent.

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22)

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 8,867 usd / mmBtu. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh khí tự nhiên hồi về vùng giá 8,701 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Khí tự nhiên có thể tăng lên vùng giá 8,986 cent.