Nhân định thị trường giao dịch đầu tư hàng hóa phái sinh ngày 09/5/2022

Nhận định THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH 09/5/2022

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22)

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 1624 cent/pound. Chỉ số động lượng đang đi lên, trong vùng quá bán là cảnh báo xu hướng có khả năng sẽ đảo chiều. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi lên vùng giá 1635 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đậu tương có thể giảm về vùng giá 1608 usd.

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22)

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 414 usd/ tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương hồi lên vùng giá 416 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 408 usd.

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22)

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm nhẹ về mức giá 81,03 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương hồi lên vùng giá 82 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Dầu đậu tương có thể giảm về vùng giá 80 cent.

Ngô tháng 7 (ZCEN22)

Ngô tháng 7 (ZCEN22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 786 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ.  Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi lên vùng giá 791 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Ngô có thể giảm về vùng giá 780 cent.

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22)

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức giá 1109 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi về vùng giá 1079 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Lúa mỳ có thể tăng lên vùng giá 1124 cent.

Đường thô tháng 7 (SBEN22)

Đường thô tháng 7 (SBEN22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng mạnh lên mức giá 19,09 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đường hồi về vùng giá 18,76 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đường thô có thể tăng lên vùng giá 19,18 cent.

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22)

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 2080 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ ba là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi lên vùng giá 2111 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Cà phê Robusta có thể giảm về vùng giá 2050 usd.

Cotton tháng 7 (CTEN22)

Cotton tháng 7 (CTEN22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 143,46 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh cotton hồi lên vùng giá 144,5 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Cotton có thể giảm về vùng giá 140,3 cent.

Ca cao tháng 7 (CCEN22)

Ca cao tháng 7 (CCEN22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 2470 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ca cao hồi lên vùng giá 2590 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ca cao có thể giảm về vùng giá 2450  usd.

Đồng tháng 7 (CPEN22)

Đồng tháng 7 (CPEN22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 424 cent/ounce. Chỉ số động lượng đang đi xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đồng hồi lên vùng giá 430 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đồng có thể giảm về vùng giá 417 cent.

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22)

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng mạnh lên mức giá 109 usd / thùng. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu thô hồi về vùng giá 107 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu thô WTI có thể tăng lên vùng giá 112 cent.

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22)

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 8,053 usd / mmBtu. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khí tự nhiên hồi lên vùng giá 8,372 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khí tự nhiên có thể giảm về vùng giá 7,877 cent.