Nhân định thị trường giao dịch đầu tư hàng hóa phái sinh ngày 10/5/2022

Nhận định THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH 10/5/2022

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22)

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 1586 cent/pound. Chỉ số động lượng đang đi xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi lên vùng giá 1600 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đậu tương có thể giảm về vùng giá 1560 usd.

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22)

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 403 usd/ tấn. Chỉ số động lượng đang đi ngang, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương hồi lên vùng giá 407 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 400 usd.

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22)

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 79,74 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương hồi lên vùng giá 81 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Dầu đậu tương có thể giảm về vùng giá 78 cent.

Ngô tháng 7 (ZCEN22)

Ngô tháng 7 (ZCEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 772 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ.  Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi lên vùng giá 777 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ngô có thể giảm về vùng giá 760 cent.

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22)

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 1090 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang đi lên, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi lên vùng giá 1108 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Lúa mỳ có thể giảm về vùng giá 1068 cent.

Đường thô tháng 7 (SBEN22)

Đường thô tháng 7 (SBEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 18,61 cent/pound. Chỉ số động lượng đang đi ngang, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đường hồi lên vùng giá 18,9 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đường thô có thể giảm về vùng giá 18,5 cent.

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22)

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 2028 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi lên vùng giá 2060 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Cà phê Robusta có thể giảm về vùng giá 2008 usd.

Cotton tháng 7 (CTEN22)

Cotton tháng 7 (CTEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 142,74 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh cotton hồi lên vùng giá 144,5 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Cotton có thể giảm về vùng giá 140,3 cent.

Ca cao tháng 7 (CCEN22)

Ca cao tháng 7 (CCEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 2446 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang đi xuống, sát vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ca cao hồi lên vùng giá 2481 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ca cao có thể giảm về vùng giá 2425  usd.

Đồng tháng 7 (CPEN22)

Đồng tháng 7 (CPEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 419 cent/ounce. Chỉ số động lượng đang đi xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đồng hồi lên vùng giá 426 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đồng có thể giảm về vùng giá 417 cent.

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22)

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 101 usd / thùng. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ ba là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu thô hồi lên vùng giá 103 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Dầu thô WTI có thể giảm về vùng giá 98 cent.

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22)

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 7,124 usd / mmBtu. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khí tự nhiên hồi lên vùng giá 7,373 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khí tự nhiên có thể giảm về vùng giá 6,705 cent.