Nhân định thị trường giao dịch đầu tư hàng hóa phái sinh ngày 11/5/2022

Nhận định THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH 11/5/2022

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22)

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 1593 cent/pound. Chỉ số động lượng đang đi xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi lên vùng giá 1615 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đậu tương có thể giảm về vùng giá 1568 usd.

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22)

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 403 usd/ tấn. Chỉ số động lượng đang đi ngang, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương hồi lên vùng giá 407 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 399 usd.

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22)

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 81 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương hồi về vùng giá 80 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên vùng giá 82 cent.

Ngô tháng 7 (ZCEN22)

Ngô tháng 7 (ZCEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 775 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ.  Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa ngay tại số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi lên vùng giá 782 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ngô có thể giảm về vùng giá 766 cent.

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22)

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 1095 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang đi ngang, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi về vùng giá 1075 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Lúa mỳ có thể tăng lên vùng giá 1105 cent.

Đường thô tháng 7 (SBEN22)

Đường thô tháng 7 (SBEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 18,53 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Đường hiện đang ở vùng hỗ trợ mạnh là vùng giá 18,5. Mọi người quan sát thêm, đợi đường thô xác nhận rõ xu hướng tiếp theo rồi vào lệnh.

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22)

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 2010 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Cà phê hiện đang ở vùng hỗ trợ mạnh là vùng giá 2000. Mọi người quan sát thêm, đợi cà phê Robusta xác nhận rõ xu hướng tiếp theo rồi vào lệnh.

Cotton tháng 7 (CTEN22)

Cotton tháng 7 (CTEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 143,3 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh cotton hồi lên vùng giá 144,5 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Cotton có thể giảm về vùng giá 140,8 cent.

Ca cao tháng 7 (CCEN22)

Ca cao tháng 7 (CCEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 2443 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang đi xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ca cao hồi lên vùng giá 2450 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ca cao có thể giảm về vùng giá 2425  usd.

Đồng tháng 7 (CPEN22)

Đồng tháng 7 (CPEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 416 cent/ounce. Chỉ số động lượng đang đi xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đồng hồi lên vùng giá 419 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đồng có thể giảm về vùng giá 413 cent.

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22)

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 98,1 usd / thùng. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu thô hồi lên vùng giá 101 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Dầu thô WTI có thể giảm về vùng giá 95 cent.

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22)

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 7,39 usd / mmBtu. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khí tự nhiên hồi lên vùng giá 7,514 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khí tự nhiên có thể giảm về vùng giá 6,665 cent.